Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


11. Tétel

2012.04.24

11. Tétel

Ismertesse a tűzvédelmi alapfogalmakat, szervezeteket! Jellemezze a tűzveszélyességi osztályokat!

Vázlat:

Tűzvédelem fogalma

tűzvédelem típusai: megelőző, mentő

A tűzvédelem szervezete: belügyminisztérium, tűzoltó parancsnokságok, helyhatóságok feladatai

A munkahelyi tűzvédelem feladatai: felelősök, megbízottak kiválasztása, tűzriadó terv tűzvédelmi oktatás és vizsga

Tűzveszélyességi osztályok, anyagok éghetősége, tűzoltósági fokozatok.

Tűzvédelem fogalma:

Tűz: időben és térben lejátszódó összetett, fizikai és kémiai folyamat

Tűzeset: Az anyagi javak pusztulásával az emberi élet, egészség veszélyeztetésével járó, az ember által nem kívánt, időben és térben nem korlátozott és nem ellenőrzött égési folyamat.

Tűz elleni védekezés: Tűzvédelem magában foglalja a megelőzést, a tűzoltást, a katasztrófa elhárítását, veszélyes anyagok szabályozását, baleseti helyszínelést és a jogszabályozást. (OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

Típusai:

Tűzmegelőzés: A tüzek keletkezésének megelőzésére, tovább terjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

Tűzvédelem szervezete: A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság központi irányítását a belügyminiszter gyakorolja. Előkészíti a magasabb szintű jogszabályokat, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeit!

Kiadja az országos tűzvédelmi szabályzatot. A tűzoltóság országos irányítását az országos parancsnok a megyei tevékenységet a megyei parancsnok látja el.

A tűzoltóság szervezeti formái:

1.       Hivatásos állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság: (a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az önkormányzatok intézményeiként {megyei, fővárosi} működnek. Állandó készenlétet tartanak és hatósági feladatokat is ellátnak. Tagjai köztisztviselők vagy közalkalmazottak)

2.       Tűzoltó egyesület és önkéntes tűzoltóság

3.       Létesítményi tűzoltóság (pl. Reptéri, illetve a paksi atomerőmű)

Tűzoltó parancsnokságok feladatai: Az országos parancsnokság koordinálja a tűzvédelmi oktató feladatokat (képzések, továbbképzések)

-          Tűzvédelmi felvilágosítást végez

-          szakhatóságként jár el

-          szakértői tevékenységet végez

A munkahelyi tűzvédelem feladatai: A munkahelyi tűzvédelem a munkahelyi tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása a tűzoltóság kiérkezéséig. A tűzoltási feladat a tűz közvetlen veszélyének elhárítása. Személyek, anyagi javak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása. A munkahelyeken az OTSZ előírásainak figyelembevételével tűzvédelmi vezetőt, tűzvédelmi megbízottat, tűzvédelmi felelőst kell kijelölni! A tűzveszélyességi osztály típusa, a társaság mérete, létszáma illetve a munkahely mérete befolyásolja a tűzvédelmi szakember alkalmazásának feltételeit. A cégnél ha a foglalkoztatottak létszáma eléri az 5 főt vagy „A-C” tűzveszélyességi osztályba tartozik köteles tűzvédelmi szabályzat készítésére. A tűzvédelmi szabályzat melléklete a tűzriadó terv. A tűzriadó tervben előírtakat éves rendszerességgel be kell gyakorolni, ennek megtörténtét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A tűzriadó terv alapvetően tartalmazza a tűz esetén szükséges tennivalókat, a létesítmény helyszínrajzát, az elzáró kapcsolókkal, a vízszerzési helyekkel a tűzoltó anyagokkal és berendezésekkel. A gyülekezési helyet, ahova a tűzriadó elrendelését követően a személyi állománynak ki kell vonulnia. Tűzvédelmi oktatást az éves ismétlődő munkavédelmi oktatással együtt célszerű megtartani. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezetteket jogszabály írja elő (pl.: hegesztő szakmunkás, üzemanyag kútkezelő, gázüzemű targoncavezetők stb.)

Tűzveszélyességi osztályok: A, B, C, D, E nagybetűkkel jelölik

„A”: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

„B”: Tűz és robbanásveszélyes.

„C”: Tűzveszélyes.

„D”: Mérsékelten tűzveszélyes.

„E”: Nem tűzveszélyes.

Tűzállósági fokozatok: Az építmények között megengedett legkisebb távolságokat az Országos Építésügyi Szabályzat határozza meg. Az építményekben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell kialakítani, amelyeket tűz gátló szerkezettel (tűzfal, tűz gátló födém) kell elválasztani. Az építmények tűzállósági fokozatait 1-4 fokozatba sorolják. A legkisebb tűztávolság az épület tűzveszélyességi osztálya és tűzállósági fokozata függvényében határozzák meg.

Anyagok éghetőségét befolyásoló jellemzők: Az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelet szerint veszélyességi osztályba van sorolva. A veszélyességi övezetben (A-E) helyiségben, építményben és szabad téren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értéket. A tűzveszélyes anyagok szállítására az ÁDR (veszélyes anyagok közúti szállításának szabályai) előírásai az irányadók.

Lobbanáspont

Alsó éghetőségi határérték

Robbanás veszélyes keverék a poroknál

Gyulladási hőmérséklet